Program - Planlovsdage 2017

09.00

Registrering, kaffe/te

09.30

Velkomst

Ved Åse Nielsen, formand DABYFO
09.35

Nyt fra Erhvervsstyrelsen

Ved Sigmund Lubanski, underdirektør, Erhvervsstyrelsen
09.50

Nyt om planloven

Ved Sara Paarup, kontorchef, Erhvervsstyrelsen
10.30

Kaffe/te

11.00

Kommunale idéer og ønsker til planlægning i kystnærhedszonen

Modernisering af planlovsreglerne, giver mulighed for at udpege udviklingsområder i kystnærhedszonen, der skal give bedre udviklingsmuligheder samtidig med fortsat beskyttelse af landskaber, natur og miljø.

Allan Hassing, kommuneplanchef, Mariager Fjord Kommune

Allan Hassing har gennem de seneste 10 år arbejdet med planlægning af nye byområder og områder til ferieformål i kystnærhedszonen i Mariagerfjord
Kommune. Mariagerfjord Kommune er
udfordret af, at tre ud af fire hovedbyer er beliggende i kystnærhedszonen. Det har derfor været en konstant udfordring, at sikre tilstrækkelige uudviklings-muligheder uden at tilsidesætte de mange interesser i kystnærhedszonen.

Allan Hassing vil give et bud på, hvordan de nye muligheder i kystnærhedszonen kan udnyttes og reflektere over, hvordan udpegningen af de nye udviklingsområder kan løftes ind i en strategisk kontekst.

Lotte Højgaard, leder af plan og åben land, Holbæk Kommune

Holbæk by ligger indenfor kystnærheds-zonen ved Holbæk Fjord. Holbæk Kommune har et ønske om byudvikling af et ca. 100 ha. stort område vest for Holbæk. Det har ikke været muligt, at udvikle området med planlovens nuværende regler for Kystnærhedszonen.

Lotte Højgaard vil præsentere bag-grunden for den ønskede byudvikling, der med den varslede modernisering af planlovens regler, ser ud til at kunne realiseres og dermed give bedre udviklingsmuligheder for Holbæk Kommune.
11.45

Landzoneadministration ved advokat Jens Flensborg, Codex Advokater

Hvad er op og ned i administrationen af landzonen?

Hvor går grænsen for lokalplanpligt i landsbyer det åbne land?
Og hvad er praksis for udvidelse af eksisterende virksomheder – hvornår er det muligt?

Og kræver det en tilladelse eller en plan?

Disse og andre spørgsmål vil advokat Jens Flensborg gøre os klogere på. Derudover vil Jens Flensborg vurdere nogle af de nye muligheder i landzone, om forslaget til modernisering af planloven rummer.

Hvad betyder eksempelvis de flere umiddelbare rettigheder til at etablere erhverv og boliger (også bofællesskaber) i overflødiggjorte bygninger?

Eller mulighederne for at bygge større boliger (500 m2) i landzonen ift. den nuværende praksis?
12.30

Frokost

13.30

Strategisk ledelse af byudviklingen ved Claus Ravn, chefkonsulent, Realdania By & Byg

Byudvikling handler i dag om meget mere end bygninger, veje og byrum.

Claus Ravn præsenterer en ny publikation om markante byudviklingsprojekter, hvor kommunen har bevæget sig ud over myndighedsrollen og indtaget en aktiv rolle, for at forfølge byens visioner og mål.

Projekterne repræsenterer fire forskellige modeller for, hvordan en kommune kan arbejde med strategisk ledelse af byudvikling.
14.15

Smart City ved Kristina Dienhart, programleder, Odense Kommune

Smart City er et bredt begreb med mange indgangsvinkler til, hvordan en by kan arbejde med teknologier og digitale muligheder. Odense Kommune har i sin opstartsproces fokuseret på samarbejder og på at få Smart City tænkt ind i kommende planer og projekter indenfor bl.a. trafik, bygninger og byens arealer.
14.45

Deleøkonomi i den kommunale planlægning ved Brian Lando, managing consultant, Rambøll

Med afsæt i viden og erfaringerne fra bl.a. partnerskabsprojektet Deleby, vil Brian Landbo gøre os klogere på deleøkonomi, samt hvordan deleøkonomi kan påvirke byers udvikling og planlægning.

Hvordan ser det geografiske landkort ud og hvordan arbejder forskellige byer med deleøkonomi.
15.15

Afslutning

Ved Åse Nielsen, formand, DABYFO
15.20

Kaffe/Te/Netværk

Søg på sitet