Måling af højder på skrånende terræn ...

Vi har modtaget spørgsmål fra Rudersdal Kommune om den ændring af BR10 som trådte i kraft den 1. juli 2011. Svaret er angivet nedenfor og kan være relevant for flere.
 
Spørgsmål fra Rudersdal Kommune, 4. juli 2011:
Det fremgår af Bygningsreglementet at kommunen skal indlægge et niveauplan på skrånende terræn. Dette gælder også for carporte, garager, overdækninger mv. Hvilken vejledning skal kommunerne give borgeren, nu hvor denne type sager ikke skal sagsbehandles?
Hvis kommunen skal indlægge niveauplaner og foretage partshøringer, hvor er så hjemlen til at opkræve gebyr?
Derudover vil vi gerne vide, hvilken mulighed, der er for at opkræve gebyr i de sager, hvor byggeretten ikke overholdes, og hvor kommunen skal foretage en sagsbehandling efter helhedsvurderingen?
 
Svar fra Erhvervs- & Selskabsstyrelsen, 5. juli 2011:
Den 4. juli 2001 har du på vegne af Rudersdal Kommune rettet henvendelse til Erhvervs- og Byggestyrelsen med en række spørgsmål om den ændring af BR10, som trådte i kraft den 1. juli 2011.
Indledningsvis skal det oplyses, at Erhvervs- og Byggestyrelsen alene udtaler sig vejledende og generelt om emner inden for byggelovgivningen. Den endelige fortolkning henhører under domstolene.
 
Vedrørende niveauplaner:
Såfremt bygningen opføres på en grund med skrånende terræn, skal højden måles fra et eller flere niveauplaner, som fastlægges af kommunen, jf. BR 10, bilag 1, B1.1.4, stk. 1.
Kommunen skal vejlede borgerne herom og fastlægge niveauplaner.
En sådan fastlæggelse af et niveauplan er en afgørelse i forvaltningslovens forstand, og der skal således gives klagevejledning m.v. Der er derimod ikke tale om en afgørelse, som der kan opkræves gebyr for, idet denne ikke er nævnt under de afgørelser, som kommunen kan opkræve gebyr for i kap. 1.12, stk. 1.
Udgifterne til sagsbehandling af disse sager kan indgå i beregningen af kommunens gebyrtakster som indirekte udgift.
 
Vedrørende mulighed for at opkræve gebyr i de sager, hvor byggeretten i kap. 2.7.6 ikke kan overholdes:
Det fremgår af vejledningsteksten til kap. 1.6, stk. 1, at byggearbejderne skal overholde de relevante krav til byggearbejdet, og hvis dette ikke kan ske, skal der søges om dispensation hos kommunen.
Byggeretten i kap. 2.7.6 skal således overholdes, og kan byggeretten ikke overholdes, skal bygherren søge om godkendelse. Det indebærer, at kommunen skal foretage en helhedsvurdering, såfremt bygherren ønsker at opføre en garage, der ikke lever op til bestemmelserne i kap. 2.7.6.
Foretager kommunen en sådan helhedsvurdering, skal der meddeles tilladelse alternativt afslag til byggeriet. Der kan i henhold til kap. 1.12, stk. 1, opkræves gebyr herfor.
 
Med venlig hilsen
Susanne Mikkelsen
Chefkonsulent
Erhvervs- og Byggestyrelsen
 
Spørgsmål fra Rudersdal Kommune, 5. juli 2011:
Lisbet havde stillet følgende afklarende spørgsmål:
 
Jeg har fået oplyst, at I i relation til ikrafttræden af de nye regler – hvorefter garager mv. under 35 / 20 m2 ikke længere skal byggesagsbehandles – har udtalt, at ændringen af BR 10 gælder for ansøgninger, der modtages hos kommunerne fra og med 1. juli 2011.
 
Det kan jeg ikke rigtig få til at hænge sammen, så jeg håber, at du kan afkræfte dette – eller uddybe fortolkningen.
 
I min optik ser verden sådan ud:
Almindelige principper for ikrafttræden fastslår, at nye regler har virkning for afgørelser, der træffes efter lovens ikrafttræden (medmindre andet er bestemt – fx ansøgningstidspunkt), og hvis byggearbejder ikke skal byggesagsbehandles, gælder de nye regler fra påbegyndelsen af byggearbejderne.
Da de nye regler medfører, at garager mv. ikke skal byggesagsbehandles – og der ikke er fastsat særlige ikraftrædelsesbestemmelser – må kommunerne også skulle returnere eventuelle ansøgninger fra før 1. juli, der endnu ikke er byggesagsbehandlet.
Det er vigtigt for os at få dette afklaret, da borgerne jo ellers kan komme og kræve gebyret for sagsbehandlingen tilbagebetalt. (Vi har allerede fået en sådan henvendelse.)
 
Svar fra Erhvervs- & Selskabsstyrelsen, 5. juli 2011:
Vi beklager, at vi ved en fejl ikke fik en ikrafttrædelsesbestemmelse med i bekendtgørelsen – det vil vi huske næste gang.
 
Vi her nu igen set på sagen, og vi må konkludere, at Lisbet har ret i nedenstående, dvs. at de nye regler har virkning for afgørelser truffet efter 1. juli 2011.
 
Alle anmeldelsessager på garager på henholdsvis 35 m2 og 20 m2, som ikke er udløbet inden den 1. juli, skal sendes tilbage til borgeren, med mindre kommunen er blevet opmærksom på, at der kræves dispensation m.v., således at en byggesagsbehandling er gået i gang. For ansøgninger om opsætning af mobilantenner, som er indsendt før 1. juli 2001, gælder det, at disse sager fra 1. juli 2001 bliver anmeldelsessager, og at fristen på 14 dage gælder fra denne dato.
 
Jeg beklager forvirringen.
 
Med venlig hilsen
Susanne Mikkelsen
Chefkonsulent
Erhvervs- og Byggestyrelsen